“สุรา” พื้นบ้าน เปิดทางรายย่อย ผลิตในครัวเรือน

 “สุรา” พื้นบ้าน กฎหมายสุราพื้นบ้าน  วิธี ทำ สุรา  สุราชุมชน  เหล้าพื้นบ้าน ภาคเหนือ  สุราเสรี  เหล้าต้ม  สุราท้องถิ่น  สุราไทย

 

 

 

“สุรา” พื้นบ้าน   กระทรวงการคลังเดินหน้าออกกฎกระทรวงการผลิตสุราฯ ปลดล็อคเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถแข่งขัน ทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พร้อมเน้นย้ำ ต้องควบคุมคุณภาพ กฎหมายสุราพื้นบ้าน ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

สุรา พื้นบ้าน

สุราเสรี

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการผลิต “สุรา” ซึ่งได้ดำเนินการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยมีการพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข สังคม วิธี ทำ สุรา และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ประชาชน สังคม และภาครัฐ

เหล้าพื้นบ้าน ภาคเหนือ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “ร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สุราชุมชน เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราพ.ศ. 2560 พร้อมเปิดโอกาสให้การผลิต สุรา  สุราไทย

สุรา พื้นบ้าน
สุราชุมชน

สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น เหล้าพื้นบ้าน ภาคเหนือ เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก ปลดล็อคทั้งในเรื่องทุนจดทะเบียนและกำลังการผลิตขั้นต่ำ สามารถยกระดับสุราชุมชนจากขนาดเล็กไปสู่ขนาดกลาง ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เปิดโอกาสธุรกิจให้เติบโตสามารถขยายกิจการได้

วิธี ทำ สุรา

รวมถึงเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ “สุรา” อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ดี สุราเสรี กรมสรรพสามิตยังคงให้ความสำคัญและคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย  สุราท้องถิ่น

สุรา พื้นบ้าน
กฎหมายสุราพื้นบ้าน

ดังนั้น เหล้าต้ม การให้ความสำคัญในเรื่องของสถานที่ตั้งและการควบคุมกระบวนการผลิต ความสะอาด และสุขอนามัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามที่กำหนด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่กรมสรรพสามิตได้กำหนดขึ้นมานั้น  “สุรา” พื้นบ้าน

 

เครดิต    www.komchadluek.net

     ข่าวแนะนำ