เศรษฐกิจอาเซียน‘อาเซียน’ เปิดฉากประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ ประชาคมอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี กี่ ประเทศ  ประชาคมอาเซียนคือ  aec คืออะไร  คุณสมบัติ ที่ สำคัญ 5 ประการ ของ แผนแม่บท ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568  aec มีกี่ประเทศ

เศรษฐกิจอาเซียน ?อาเซียน? เปิดฉากประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ aec มีกี่ประเทศ หลังอินโดนีเซียรับไม้ต่อประธานอาเซียน เปิดตัวแนวคิดภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ฟื้นฟู-ดิจิทัล-ยั่งยืน เตรียมผลักดัน 7 ประเด็นสำคัญที่ช่วยผู้ประกอบการทำการค้าสะดวกขึ้น นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจ พร้อมเตรียมแผนงานเจรจา FTA กับคู่ค้า ขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจนอกภูมิภาค ด้านไทยย้ำหนุนอาเซียนขยายการค้าในภูมิภาค และปรับตัวรองรับความท้าทายโลก

เศรษฐกิจอาเซียน

aec มีกี่ประเทศ

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าเศรษฐกิจอาเซียน 2568 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยถือเป็นการประชุมครั้งแรกของเสาเศรษฐกิจในวาระประธานอาเซียนของอินโดนีเซียในปีหน้า ซึ่งได้มุ่งเน้นเรื่องแผนการทำงานของอาเซียน คุณสมบัติ ที่ สำคัญ 5 ประการ ของ แผนแม่บท ประชาคมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการประเด็นเศรษฐกิจของปีที่ผ่านมา และการวางแผนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของอาเซียน

เศรษฐกิจอาเซียน

เศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ

นางสาวโชติมา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียน aec คืออะไร ได้เปิดตัวแนวคิดหลักขับเคลื่อนอาเซียนปี 2566 ภายใต้แนวคิด ?ASEAN Matters: Epicentrum of Growth? ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลักในเสาเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ การส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านตลาดที่เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน การเร่งเปลี่ยนผ่านและการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน และการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ
เศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี กี่ ประเทศ

นางสาวโชติมา เสริมว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอยู่ระหว่างพิจารณาประเด็นสำคัญที่จะผลักดัน 7 เรื่อง อาทิ การจัดทำกรอบการอำนวยความสะดวกด้านบริการของอาเซียน การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) อย่างเต็มรูปแบบในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ประชาคมอาเซียนคือ ณ จุดเดียวของอาเซียน และการจัดทำแนวทางการปรับประสานและยกระดับมาตรฐานสินค้าของอาเซียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์จากการค้าที่สะดวกขึ้น กฎระเบียบและมาตรฐานที่สอดคล้องกันมากขึ้น และต้นทุนทางธุรกิจลดลงจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภูมิภาค

เศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมอาเซียนคือ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงแผนงานการเจรจา FTA ของอาเซียน และอาเซียนกับคู่เจรจา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี กี่ ประเทศ โดยจะให้ความสำคัญกับการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน อาเซียน- จีน อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-แคนาดา หารือแนวทางการดำเนินการของเสาเศรษฐกิจในการรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน และการให้ความช่วยเหลือด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถแก่ติมอร์-เลสเตประชาคมอาเซียน รวมทั้งหารือแนวทางขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้านอกภูมิภาค เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ที่อาเซียนจะได้รับจากคู่เจรจาให้ชัดเจนมากขึ้น ส่วนไทยเน้นย้ำความสำคัญของการขยายความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนอาเซียนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก การสนับสนุนการขยายตัวของการค้าในภูมิภาค และการเพิ่มขีดความสามารถของอาเซียนในการปรับตัวรองรับความท้าทายต่างๆเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ ของโลกทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค. 2565) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 106,320.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 17.39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 61,474.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 44,845.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เศรษฐกิจอาเซียน

เครดิต  www.ryt9.com

เเนะนำ