เศรษฐกิจวันนี้ ลดภาษี 80% รถ EV

เศรษฐกิจวันนี้ ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้ ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเศรษฐกิจการเงิน ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกาวันนี้ เศรษฐกิจวันนี้

 

 

 

เศรษฐกิจวันนี้  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565 หรือเรียกง่ายๆ ว่า ลดภาษี รถ EVพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่  ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกาวันนี้

 

เศรษฐกิจวันนี้

 

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ข่าวเศรษฐกิจการเงิน โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

 

 

 

ฐานเศรษฐกิจ

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565”มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปมาตรา 3 ให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ ซึ่งเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน

เศรษฐกิจวันนี้

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ฐานเศรษฐกิจ ลงร้อยละแปดสิบของอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2550  เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รถนั้นจดทะเบียน วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจวันนี้

 

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

ทั้งนี้ สำหรับ พ.ร.ฎ. ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 โดยกำหนดให้ลดอัตราภาษีประจำปี ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด สำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่จดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2568 ลง 80% ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

เศรษฐกิจวันนี้

ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้

รวมทั้ง การลดอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยคาดว่าจะมีรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจำนวน 128,736 คัน ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้ ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2565 -2568 ประมาณ 18.97 ล้านบาท  เศรษฐกิจวันนี้

 

เครดิต  www.bangkokbiznews.com

       ข่าวแนะนำ